สถาบันภาษา และวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ร่วมมือพัฒนาภาษาอังกฤษ (ติดปีก) พระวิปัสสนาจารย์

0

สถาบันภาษา และวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ร่วมมือพัฒนาภาษาอังกฤษ (ติดปีก) พระวิปัสสนาจารย์

วันนี้ (๒๒ ก.พ.๖๒) สถาบันภาษา โดย พระวิศิษฐกุล สิริปฺญโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา พร้อมด้วยทีมงาน ไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ซึ่งมีอาจารย์ ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร เป็นอาจารย์ผู้สอน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจารย์ ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร เป็นอาจารย์ประจำวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา วิปัสสนา และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และได้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วยคะแนนมากกว่า ๓๐๐ คะแนน และผ่านการอบรมเทคนิกการสอนภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

นอกจากนี้ สถาบันภาษา และวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ได้หารือในด้านความร่วมมือและแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อสร้างผลผลิตด้านวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้ทั้งธรรม วิปัสสนา และภาษาเพื่อการเผยแผ่ อีกทั้งยังเป็นการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

About Author