พิธีปฐมนิเทศ  โครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระยะที่ ๓ 

0

พิธีปฐมนิเทศ  โครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระยะที่ ๓ 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๑๓
ณ สำนักปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา “มหาสีสาสนเยกต้า” กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม “ชินวงศ์สภา” วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

About Author