โครงการปฏิบัติวิปัสสนา ๗ เดือน ปี ๒๕๖๒ ระยะที่ ๓

0

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระเทพสุวรรณเมธี, ดร. (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ, พธ.ด. ป.ธ. ๘)
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มอบถวายตัวนิสิตปริญญาโท
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๑๓ เข้าปฏิบัติธรรม เป็นเวลาจำนวน 1 เดือน 
ณ สำนักปฏิบัติธรรม “มหาสีสาสนเยกต่า” กรุงย่างกุ้ง สาธารณะรัฐสหภาพเมียนม่า

About Author