“บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล”

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม
“บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล”
ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น.
 ศาลาปฏิบัติธรรม “ชินวงศ์สภา” วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร

About Author