แสดงมุทิตาจิต แต่งตั้ง ผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการ

0

     ขอแสดงความยินดีกับ พระเดชพระคุณพระเทพสุวรณเมธี (สุชาติ) ฉายา กิตฺติปญฺโญ นามสกุล หวลจิตต์ อายุ ๕๔ พรรษา ๓๔ วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๘, พธ.บ. (ปรัชญา), ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๔๑๐๐๔ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๙๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ลงนาม     ขอแสดงความยินดีกับ พระมหาณรงฤทธิ์ ฉายา ธมฺมโสภโณ นามสกุล จงกลกลาง อายุ ๓๑ พรรษา ๑๑ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ พธ.บ.(บาลีพุทธศาสตร์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๑๔๒๒๐๐๑ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๙๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ลงนาม

About Author