วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระมหาโกมล กมโล,ผศ. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นประธานในพิธิปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0

วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
พระมหาโกมล กมโล,ผศ. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นประธานในพิธิปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา รวม จำนวน ๑๗๐ รูป
ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๗ รูป
———————————————————-
โครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธ.ค. ๖๑
———————————————–
ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา….

Ped Uthai Phoomparmarn : ภาพ

About Author