พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ เยี่ยมนิสิตและเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน ระยะที่ ๒

0

พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์

เจ้าคณะภาค ๘ มาเยี่ยมนิสิตและเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน ระยะที่ ๒
โครงการวิปัสสนาภาวนา นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๑๓
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
ณ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

พระมหาณรงฤทธิ์ : ภาพ

About Author