เชิญชวนพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรม “ธรรมโมลี”

0

… ทำไมพระภิกษุ บวชแล้วยังต้องเรียนมหาวิทยาลัย !
… ตอบว่า : เพราะ พระไม่ได้บวชมาเพื่อตัดกิเลสให้ขาดสบั้นทั้ง ๑๐ ประการกันทุกรูป เช่น พระอานนท์ ท่านต้องการอยู่รับใช้พระพุทธเจ้า อำนวยความสะดวกให้พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่พระสัทธรรมอย่างเต็มกำลัง…จนท่านเองไม่มีเวลาจะปฏิบัติธรรมเพื่อตัดกิเลสตนเอง
… แต่สิ่งที่พระอานนท์สร้างคุณประโยชน์ไว้ให้แก่พระพุทธศาสนานั้น..ยากที่พระอรหันต์องค์ใดจะทำได้เท่า จริงหรือไม่?
… ถามว่า “ถ้าพระอานนท์บรรลุอรหันต์ตั้งแต่ต้น ถือสันโดษเสีย” จะเกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธศาสนาในภายหลัง..!

… หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา… เพื่อผลิตพระวิปัสสนาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งปริยัติและปฏิบัติ เผยแผ่แก่นพระพุทธศาสนา (มรรค ผล พระนิพพาน) ไปทั่วโลก…

… ( มีประเด็นว่า. พระอรหันต์ สามารถจดจำหลักธรรม หรือแสดงธรรม ได้ทุกรูปหรือไม่? คำตอบคือ ไม่..! นักศึกษาอภิธรรมบางท่าน สามารถอธิบายหลักธรรมได้ถูกต้อง แม่นยำ ยิ่งกว่า พระอรหันต์หลายท่าน เสียอีก! เพราะพระอรหันต์สาวกไม่ใช่พระสัพพัญญู..
… เพราะเหตุนี้ ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีคุณภาพ จึงต้องผ่านการศึกษามาอย่างสมบูรณ์ ด้วย…)

… ในหลักสูตรต้องศึกษาพระไตปิฎก. อรรถกถา ฎีกา คัมภีร์วิสุทธิมรรรค ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 18 เดือน และต้องปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือนเต็ม ก่อนทำวิทยานิพนธ์ จบหลักสูตร

… ขณะนี้กำลังปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือนเต็ม ณ สำนักปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” เขาใหญ่. ต. หนองน้ำแดง. อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

About Author