เปิดรับสมัคร ศึกษาต่อระดัปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0

——- เปิดรับสมัคร——

ศึกษาต่อระดัปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

๑.สาขาวิชาวิปัสนาภาวนา จำนวน ๓๕ รูป/คน

๒.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๕ รูป/คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม
โทร. ๐๓๔-๒๙๙-๓๕๗ หรือ ๐๙๕-๕๒๗-๒๙๒๖
ID Line : @mcupali

About Author