ตารางการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

0

หลักสุตรพุทธศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์และพระพุทธศาสนา
ดาวน์โหลด
หลักสุตรพุทธศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์และพระพุทธศาสนา
ดาวน์โหลด
หลักสุตรพุทธศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์และพระพุทธศาสนา
ดาวน์โหลด
หลักสุตรพุทธศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ดาวน์โหลด
หลักสุตรพุทธศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศณียบัตรกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ดาวน์โหลด

About Author