ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ ประจำเดือนมกราคม 2558

0

ด้วยวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มีภาระกิจอันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ และงานกิจการนิสิต เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว

IMG_2350 IMG_2347 IMG_2351 IMG_2349 IMG_2353 IMG_2354 IMG_2355 IMG_2357

About Author