ตัวอย่างการกรอกเอกสารธนาคาร และไฟล์เอกสารสำหรับเปิดบัญชี

0

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีการทำข้อตกลงบัตรเดบิตนิสิตร่วมกับทางธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2561 ที่ผ่านมานั้น ทางทีมฯ ขอนำส่งเอกสารการเปิดบัญชีธนาคาร, Template การเก็บข้อมูลผลิตบัตรนิสิต และรายละเอียดการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

1.เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

สำหรับผู้มีสัญชาติไทย 

–  ชุดเอกสารเปิดบัญชี (ลงนาม 1 ที่)

–  สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนาม)

–  สำเนาใบสุทธิ (กรณีเป็นพระหากไม่มีต้องใช้เอกสารรับรองแทนใบสุทธิ (พร้อมลงนาม)

–  สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมลงนาม)

สำหรับนิสิตต่างชาติ 

–  ชุดเอกสารเปิดบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ (พร้อมลงนาม)

–  สำเนา Passport (พร้อมลงนาม)

–  หนังสือรับรองนิสิตต่างชาติจาก มจร. (ชุดเดียวรับรองทุกคนตามที่ระบุชื่อในเอกสาร)

**ลงนามในชุดเอกสารการเปิดบัญชี และลงนามรับรองสำเนา ต้องลงนามเหมือนกันทุกจุด**

**ระบุรหัสนิสิตหน้าแรกในชุดเอกสารเปิดบัญชี**

 

2. การเก็บข้อมูลเพื่อผลิตบัตรนิสิต

เก็บข้อมูลเพื่อผลิตบัตรนิสิตตาม Template ที่นำส่งโดย 

กรณีเป็นพระระบุ คำนำหน้า – ชื่อ – ฉายา (นามสกุล) ในช่องภาษาไทย (ช่องภาษาอังกฤษระบุ ชื่อ-นามสกุล)

กรณีเป็นนิสิตต่างชาติ ระบุชื่อ-นามสกุล เฉพาะช่องภาษาอังกฤษ

** ชื่อภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด**

**หลักสูตร/คณะ และระดับการศึกษา ภาษาอังกฤษตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่**

*** ข้อมูลที่กรอกใน Template ทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่หน้าบัตรนิสิต (อาจไม่สัมพันธ์กับข้อมูลการเปิดบัญชีธนาคาร เนื่องจากทางธนาคารใช้ข้อมูลการเปิดบัญชีตามเอกสารสำคัญที่ทางนิสิตใช้ประกอบการเปิดบัญชี***

ตัวอย่างการกรอกเอกสารธนาคาร

ไฟล์เอกสารสำหรับเปิดบัญชี คลิ๊กด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1ufimeSyV3T8t9r88M857oxuQ3E6ew6od?usp=sharing

About Author