พิธีปฐมนิเทศ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๗ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้จัดพิธีปฐมนิเทศ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๗ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

About Author