คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

0

เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้เข้าตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยมีพระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. เป็นประธานกรรมการ

About Author