โครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่น ๖๔

0

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐม ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่น ๖๔ ณ วัดพิชยญาติการราม วรวิหาร กรุงเทพ

About Author