โครงการเผยแพร่ธรรมมะสู่เยาวชนและสังคม “พุทธนวัตกรรมเพื่อสังคม”

0

โครงการเผยแพร่ธรรมมะสู่เยาวชนและสังคม “พุทธนวัตกรรมเพื่อสังคม” เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาความถนัดทางภาษาบาลี PAT ๗.๖ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๕-๖ ทั้งนีสามารถติดต่อขอรับนวัตกรรมฉบับบาลีติวเตอร์ได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

About Author