โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑

0

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ ณ อาคารพระปริยัติธรรม พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ในการนี้พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ได้ให้โอวาทกล่าวเปิดงานในพิธีและได้เดินเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

About Author