ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

0

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตั้งอยู่เลขทึ่ 108/5 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา คือบรรณารักษ์ 1 อัตรา นักจัดการทั่วไป 1 อัตรา ทั้งนี้ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2557 มีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

About Author