ภาพบรรยากาศงานฉลองสถาปนาการก่อตั้งครบรอบ 30 บาฬีศึกษาพุทธโฆส (ตึสวสฺสิกมาปนวฑฺฒนกมฺมํ)

0

งานฉลองสถาปนาการก่อตั้งครบรอบ 30 บาฬีศึกษาพุทธโฆส (ตึสวสฺสิกมาปนวฑฺฒนกมฺมํ) เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณพระมหาเถระผู้ก่อตั้งสถาบัน เพื่อประกาศผลงานกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาภาษาบาลี พระพุทธศาสนา และวิปัสสนาภาวนา เพื่อระดมทุนในการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัยวิทยาเาขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส และจัดเทศมหาชาติเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งทำบุญอุทิศผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

« 1 of 2 »

About Author