กิจกรรมโครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน 22 กันยายน 2560

0

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬึีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน และกำหนดให้มีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นเยาวชนให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาธรรมะ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00-10.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระปริยัติธรรม (พระธรรมโมลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬึีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม รายละเอียดและกำหนดการด้านล่าง

About Author