กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดรุปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์”

0

สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดรุปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์” ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 21 ธ.ค. 2560 ครั้งนี้ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 302-303 (ห้องสัมมนา) ชั้น 3 อาคารพระปริยัติธรรมพระธรรมโมลี จึงเรียน/นมัสการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำนักวิชาการและวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส ทุกรูป/คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

About Author