สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์สนับสนุนโครงการอุดหนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

0

ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์โดยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้มีมติและสนับสนุนโครงการอุดหนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้และกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสูง และเพื่อส่งเริมให้สินิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ นิสิตผู้สนใจ ยื่นข้อเสนอเพื่อ่ขอรับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดที่ได้ที่ http://bri.mcu.ac.th/new/

 

About Author