ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

0

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วันที่ 24-27 กรกฏาคม 2560
IMG_0073
IMG_0009 IMG_0017 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0026 IMG_0028 IMG_0030 IMG_0047 IMG_0070

About Author