ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560

0

ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสัมเด็จพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ
IMG_0013 IMG_0018 IMG_0031 IMG_0044 IMG_0047 IMG_0059 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0095 IMG_0103 IMG_0111 IMG_0120 IMG_0133 IMG_0139

About Author